Hiến Pháp

[Hiến Pháp][bsummary]

Ngày lễ

[Ngày lễ][bigposts]

Bài tập

[Bài tập][twocolumns]

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP CÔNG PHÁP QUỐC TẾ (HẾT HỌC PHẦN K38)

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP (HẾT HỌC PHẦN K38)


KHOA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
BỘ MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
        ----------------------------

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP (HẾT HỌC PHẦN)
MÔN: CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
1.                   
PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC TẾ.
2.                   
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VÀ THUỘC TÍNH CHÍNH TRỊ-PHÁP LÝ CỦA QUỐC GIA.
3.                   
PHÂN TÍCH HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ QUẢ PHÁP LÝ CỦA CÔNG NHẬN QUỐC TẾ.
4.                   
PHÂN TÍCH CÁC LOẠI QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUỐC TẾ, CHO VÍ DỤ.
5.                   
PHÂN TÍCH CƠ SỞ VÀ NỘI DUNG CỦA MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬT QUỐC TẾ VÀ LUẬT QUỐC GIA, CHO VÍ DỤ.
6.                   
PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGUỒN CỦA LUẬT QUỐC TẾ.
7.                   
PHÂN TÍCH ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN NĂM 1969 VỀ LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ.
8.                   
PHÂN BIỆT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ (THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT KÝ KẾT, GIA NHẬP VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ NĂM 2005) VỚI THỎA THUẬN QUỐC TẾ (THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ NĂM 2007).
9.                   
TRÌNH BÀY TRÌNH TỰ KÝ KẾT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ.
10.               
PHÂN TÍCH CÁC HÀNH VI THỂ HIỆN SỰ RÀNG BUỘC CỦA QUỐC GIA VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ.
11.               
PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC VỚI BÊN THỨ BA.
12.               
TRÌNH BÀY VẤN ĐỀ BẢO LƯU ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ.
13.               
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ.
14.               
PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VÀ TẬP QUÁN QUỐC TẾ.
15.               
TRÌNH BÀY KHÁI NIỆM, YẾU TỐ CẤU THÀNH VÀ CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH TẬP QUÁN QUỐC TẾ.
16.               
PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA NGUỒN CƠ BẢN VÀ NGUỒN BỔ TRỢ CỦA LUẬT QUỐC TẾ.
17.               
PHÂN BIỆT CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC TẾ VỚI CÁC NGUYÊN TẮC CHUYÊN NGÀNH, CHO VÍ DỤ.
18.               
TRÌNH BÀY NỘI DUNG NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG VỀ CHỦ QUYỀN GIỮA CÁC QUỐC GIA VÀ NGOẠI LỆ CỦA NGUYÊN TẮC NÀY.
19.               
TRÌNH BÀY NỘI DUNG NGUYÊN TẮC KHÔNG CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA QUỐC GIA VÀ NGOẠI LỆ CỦA NGUYÊN TẮC NÀY.
20.               
TRÌNH BÀY NỘI DUNG VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ CỦA NGUYÊN TẮC CẤM DÙNG VŨ LỰC VÀ ĐE DỌA DÙNG VŨ LỰC TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ.
21.               
TRÌNH BÀY NỘI DUNG VÀ CÁC NGOẠI LỆ CỦA NGUYÊN TẮC TẬN TÂM, THIỆN CHÍ THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ.
22.               
PHÂN TÍCH ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA QUỐC TỊCH.
23.               
TRÌNH BÀY CÁC CÁCH THỨC HƯỞNG QUỐC TỊCH.
24.               
PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ PHÁP LÝ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH.
25.               
TRÌNH BÀY CÁC TRƯỜNG HỢP MẤT QUỐC TỊCH.
26.               
PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ PHÁP LÝ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG NGƯỜI HAI HAY NHIỀU QUỐC TỊCH.
27.               
PHÂN TÍCH NỘI DUNG CÁC CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ MÀ QUỐC GIA DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.
28.               
SO SÁNH CÁCH XÁC ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRÊN BỘ VỚI BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRÊN BIỂN.
29.               
TRÌNH BÀY CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG CƠ SỞ THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982.
30.               
PHÂN TÍCH CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH VÀ QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA NỘI THỦY THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982.
31.               
TRÌNH BÀY CÁCH XÁC ĐỊNH VÀ QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA LÃNH HẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982.
32.               
SO SÁNH QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA NỘI THỦY VÀ LÃNH HẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982.
33.               
TRÌNH BÀY CÁCH XÁC ĐỊNH VÀ QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA VÙNG TIẾP GIÁP LÃNH HẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982.
34.               
TRÌNH BÀY CÁCH XÁC ĐỊNH VÀ QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA THỀM LỤC ĐỊA THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982.
35.               
SO SÁNH QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ VÀ THỀM LỤC ĐỊA THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982.
36.               
TRÌNH BÀY QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA BIỂN QUỐC TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982.
37.               
TRÌNH BÀY CÁCH XÁC ĐỊNH VÀ QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA VÙNG NƯỚC QUẦN ĐẢO THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982.
38.               
PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO CƠ QUAN LÃNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1963.
39.               
PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1961.
40.               
SO SÁNH QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO VỚI QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO CƠ QUAN LÃNH SỰ.
41.               
TRÌNH BÀY NỘI DUNG QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH HỌ THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1961.
42.               
TRÌNH BÀY NỘI DUNG QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO VIÊN CHỨC LÃNH SỰ VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH HỌ THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1963.
43.               
SO SÁNH QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO THÀNH VIÊN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO VÀ THÀNH VIÊN CƠ QUAN LÃNH SỰ .
44.               
SO SÁNH QUYỀN NĂNG CHỦ THỂ LUẬT QUỐC TẾ CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỚI QUỐC GIA.
45.               
TRÌNH BÀY ĐỊNH NGHĨA, ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI TỔ CHỨC QUỐC TẾ LIÊN CHÍNH PHỦ.
46.               
PHÂN BIỆT TỘI PHẠM QUỐC TẾ VỚI TỘI PHẠM CÓ TÍNH CHẤT QUỐC TẾ.
47.               
TRÌNH BÀY CÁC NGUYÊN TẮC TRONG DẪN ĐỘ TỘI PHẠM.
48.               
PHÂN TÍCH NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM.
49.               
TRÌNH BÀY ĐỊNH NGHĨA, ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI TRANH CHẤP QUỐC TẾ. CHO VÍ DỤ MINH HỌA.
50.               
TRÌNH BÀY CÁC BIỆN PHÁP HÒA BÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUỐC TẾ.
51.               
TRÌNH BÀY CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUỐC TẾ TRONG KHUÔN KHỔ LIÊN HỢP QUỐC.
52.               
TRÌNH BÀY ĐỊNH NGHĨA, ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI CÁC CƠ QUAN TÀI PHÁN QUỐC TẾ.
53.               
TRÌNH BÀY CHỨC NĂNG VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC XÁC LẬP THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN CÔNG LÝ QUỐC TẾ.
54.               
TRÌNH BÀY CHỨC NĂNG VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC XÁC LẬP THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN LUẬT BIỂN QUỐC TẾ.
55.               
SO SÁNH THIẾT CHẾ TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VỚI THIẾT CHẾ TÒA ÁN QUỐC TẾ.
56.               
PHÂN TÍCH CĂN CỨ XÁC ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ QUỐC TẾ CHỦ QUAN.
57.               
PHÂN TÍCH CĂN CỨ XÁC ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ QUỐC TẾ KHÁCH QUAN.
58.               
SO SÁNH CĂN CỨ XÁC ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ QUỐC TẾ CHỦ QUAN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ QUỐC TẾ KHÁCH QUAN.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét